یادداشت های یک برنامه نویس
دوستدار فرهنگ و هنر کهن ایرانی

انواع Join در SQLServer

جداول A  و B را در نظر بگیرید:

|---------------------------|
|  A Table  |  B Table |
|-------------|-------------|
| ID  Title | ID  Title |
| ---- ----- | ---- ----- |
| 1001 C   | 2001 VB  |
| 1002 ASP  | 2002 C   |
| 1003 C++  | 2003 R   |
| 1004 Py  | 2004 C++  |
|---------------------------|

دستور INNER JOIN (فقط دادهای مشترک):

SELECT * FROM A
INNER JOIN B
ON A.Title = B.Title

Result:
ID  Title ID  Title
---- ----- ---- -----
1001 C   2002 C
1003 C++  2004 C++
------------------------

دستور FULL OUTER JOIN (همه ی داده های جداول):

SELECT * FROM A
FULL OUTER JOIN B
ON A.Title = B.Title

Result:
ID  Title ID  Title
---- ----- ---- -----
1001 C   2002 C
1002 ASP  NULL NULL
1003 C++  2004 C++
1004 Py  NULL NULL
NULL NULL 2001 VB
NULL NULL 2003 R
------------------------

دستور LEFT/RIGHT OUTER JOIN (داده های مشترک + همه داده های جدول قبل/بعد از جوین):

SELECT * FROM A
LEFT OUTER JOIN B
ON A.Title = B.Title

Result:
ID  Title ID  Title
---- ----- ---- -----
1001 C   2002 C
1002 ASP  NULL NULL
1003 C++  2004 C++
1004 Py   NULL NULL
------------------------

SELECT * FROM A
RIGHT OUTER JOIN B
ON A.Title = B.Title

Result:
ID  Title ID  Title
---- ----- ---- -----
NULL NULL  2001 VB
1001 C	   2002 C
NULL NULL  2003 R
1003 C++  2004 C++
------------------------

نمایش تنها داد های غیر مشترک از یک جدول:

SELECT * FROM A
LEFT OUTER JOIN B
ON A.Title = B.Title
Where B.ID IS null

Result:
ID  Title ID  Title
---- ----- ---- -----
1002 ASP  NULL NULL
1004 Py   NULL NULL
------------------------

SELECT * FROM A
RIGHT OUTER JOIN B
ON A.Title = B.Title
Where A.ID IS null

Result:
ID  Title ID  Title
---- ----- ---- -----
NULL NULL  2001 VB
NULL NULL  2003 R
------------------------

نمایش تنها داد های غیر مشترک همه جداول:

SELECT * FROM A
FULL OUTER JOIN B
ON A.Title = B.Title
Where A.ID IS null
OR B.ID IS null

Result:
ID  Title ID  Title
---- ----- ---- -----
1002 ASP  NULL NULL
1004 Py   NULL NULL
NULL NULL  2001 VB
NULL NULL  2003 R
------------------------

 

دیدگاه ها: ارسال دیدگاه